BARDZO WAŻNE !!!!!!

BARDZO WAŻNA INFORMACJA !!!!!!


NOTIFICATION FOR THE BODY WEIGHT CATEGORY CHANGE APPLIED AT THE 2023 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIP IN POLAND:3. MASTERS BODYWEIGHT CHANGE RULE

3.1 At the Verification Meeting before the start of IMWA World or Continental Masters Championships, each National Federation confirms the final entry list of their athletes including name of the athlete, age group, and bodyweight category.

3.2 At the Verification Meeting athletes may move up to a higher body weight category or down to a lower body weight category.Note – Rules 3.1 and 3.2 ensure that an athlete can achieve the qualifying standard. Advanced changes of body weight categories must be notified to the Secretariat, by e-mail or other means.

3.3 An athlete can move up to a higher body weight category at the time of the weigh-in. In order to do this the athlete must first attend the weigh-in for the body weight category he or she has entered and then also attend the weigh-in for the next body weight category above. An athlete is not allowed to go down a body weight category at the weigh-in.

3.4 After information is verified at the Verification Meeting the entries are considered final. There cannot be any modification of the names or bodyweight categories of the athletes except in the case of an athlete moving up into a higher bodyweight category as in 4.3.

3.5 It is possible that the Final Verification meeting will be conducted online up to 5 days before the start of championship. In this case each National Masters Chair will be notified by the email sent regarding the official opening of the registration.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE KATEGORII MASY CIAŁA ZASTOSOWANE NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW W 2023 ROKU W POLSCE:
3. ZASADA ZMIANY MASY CIAŁA MASTERS

3.1 Na spotkaniu weryfikacyjnym przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy IMWA każda federacja krajowa potwierdza ostateczną listę swoich sportowców, w tym imię i nazwisko sportowca, grupę wiekową i kategorię masy ciała.

3.2 Na Spotkaniu Weryfikacyjnym zawodnicy mogą przejść do wyższej kategorii masy ciała lub zejść do niższej kategorii masy ciała.
Uwaga – Reguły 3.1 i 3.2 zapewniają, że zawodnik może osiągnąć standard kwalifikacyjny. Zaawansowane zmiany kategorii masy ciała należy zgłaszać do Sekretariatu, pocztą elektroniczną lub w inny sposób.

3.3 Zawodnik może przejść do wyższej kategorii masy ciała w momencie ważenia. Aby to zrobić, sportowiec musi najpierw wziąć udział w ważeniu dla kategorii masy ciała, którą wprowadził, a następnie również wziąć udział w ważeniu dla następnej kategorii masy ciała powyżej. Sportowiec nie może zejść w dół kategorii masy ciała podczas ważenia.

3.4 Po zweryfikowaniu informacji na Spotkaniu Weryfikacyjnym wpisy są uważane za ostateczne. Nie może być żadnej modyfikacji nazw lub kategorii masy ciała sportowców, z wyjątkiem przypadku, gdy sportowiec przechodzi do wyższej kategorii masy ciała, jak w punkcie 4.3.

3.5 Możliwe jest, że ostateczne spotkanie weryfikacyjne zostanie przeprowadzone online do 5 dni przed rozpoczęciem mistrzostw. W takim przypadku każdy Prezes Krajowej Federacji Masters zostanie powiadomiony e-mailem wysłanym w sprawie oficjalnego otwarcia rejestracji.