e-Deklaracja członkowska

Deklaracja wstąpienia…

POLSKA FEDERACJA PODNOSZENIA CIĘŻARÓW MASTERS
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, UL.LEGIONOWA 7/3
tel.+48500611622,e-mail:kontakt@polmasters.pl,
www.polmasters.pl
NIP 669-23-96-045 RGON 320053425
Deklaracja wstąpienia do:
Polskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów MASTERS

Wysokość składki rocznej 150 PLN

PLUS

Jednorazowa wpłata WPISOWA dla NOWYCH członków 150 PLN.

Wpłaty na nr konta BGŻBNP Paribas: 95 1600 1462 1827 8343 5000 0001


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb statutowych oraz
  organizacyjnych PFPC Masters, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert od PFPC Masters, na adres
  korespondencyjny, adres e-mail lub telefonicznie na zasadach określonych w ustawie z
  dn.18.07.2002r./Dz.U.2002.144.1204/ o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  OŚWIADCZENIE
  Ja, niżej podpisany oświadczam niniejszym, że znany jest mi obowiązek posiadania badań
  lekarskich zezwalających na udział w zawodach podnoszenia ciężarów dla weteranów oraz
  ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia.
  Oświadczam, że biorę udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  W przypadku wystąpienia kontuzji podczas zawodów lub treningów przed zawodami (z
  przyczyn niezależnych od organizatorów) nie będę rościć pretensji do organizatorów
  zawodów i personelu pomocniczego.
  Ewentualne koszty leczenia, zakupu leków lub transportu, pokryję w 100%.
  Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów IWF i zarządzeń organizatorów dotyczących
  rozgrywania zawodów.
  Oświadczam, że przyjąłem powyższe informacje do wiadomości, co poświadczam
  podpisem złożonym poniżej.