IV Memoriał Janusza Kamińskiego

  Proszę zakwalifikować mnie do startu w IV Memoriale Janusza Kamińskiego w podnoszeniu ciężarów, który odbędzie się w dniu 4 listopada 2023 r. w Radomsku.

  W związku z udziałem w zawodach składam następujące oświadczenie:
  OŚWIADCZENIE 1.
  Ja, niżej podpisany oświadczam niniejszym, że znany jest mi obowiązek posiadania badań lekarskich zezwalających na udział w zawodach podnoszenia ciężarów dla weteranów oraz ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia.

  OŚWIADCZENIE 2.
  W przypadku braku opinii lekarza, że nie stwierdza przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych w podnoszeniu ciężarów dla weteranów oświadczam, że biorę udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  OŚWIADCZENIE 3.
  W przypadku wystąpienia kontuzji podczas zawodów lub treningów przed zawodami oświadczam, że biorę udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Nie będę rościł pretensji do organizatorów zawodów i personelu pomocniczego, w przypadku wystąpienia szkód cielesnych lub materialnych, z przyczyn niezależnych od organizatorów.

  OŚWIADCZENIE 4.
  Jeżeli zajdzie konieczność pokrycia kosztów leczenia, zakupu leków lub transportu, oświadczam, że ureguluję związane z tym zobowiązania.

  OŚWIADCZENIE 5.
  Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów IWF i zarządzeń organizatorów dotyczących rozgrywania zawodów.

  OŚWIADCZENIE 6.
  Oświadczam, że przyjąłem powyższe do wiadomości.

  DANE PERSONALNE ZAWODNIKA :  Adres:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb statutowych oraz
  organizacyjnych PFPC Masters, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert od PFPC Masters, na adres
  korespondencyjny, adres e-mail lub telefonicznie na zasadach określonych w ustawie z
  dn.18.07.2002r./Dz.U.2002.144.1204/ o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  OŚWIADCZENIE
  Ja, niżej podpisany oświadczam niniejszym, że znany jest mi obowiązek posiadania badań
  lekarskich zezwalających na udział w zawodach podnoszenia ciężarów dla weteranów oraz
  ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia.
  Oświadczam, że biorę udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  W przypadku wystąpienia kontuzji podczas zawodów lub treningów przed zawodami (z
  przyczyn niezależnych od organizatorów) nie będę rościć pretensji do organizatorów
  zawodów i personelu pomocniczego.
  Ewentualne koszty leczenia, zakupu leków lub transportu, pokryję w 100%.
  Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów IWF i zarządzeń organizatorów dotyczących
  rozgrywania zawodów.
  Oświadczam, że przyjąłem powyższe informacje do wiadomości, co poświadczam
  podpisem złożonym poniżej.