Statut PFPC Masters

STATUT

POLSKIEJ FEDERACJI PODNOSZENIA CIĘŻARÓW MASTERS

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY.

                                                                         § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów Masters, zwaną dalej Federacją – w skrócie PFPC Masters.

§ 2

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Aleksandrów Łódzki.

§ 3

 1. Federacja działa na mocy Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 127 poz. 857 r. z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r. z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) i innych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
 2. Federacja posiada osobowość prawną.
 3. Federacja realizuje zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 4. W terenie działa, jako terenowe jednostki organizacyjne.

§ 4

W zakresie działalności merytorycznej podlega przepisom Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów i Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

§ 5

Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§ 6

Federacja używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7

 1. Federacja opiera swą działalność na pracy społecznej członków, działaczy sportowych i wolontariuszy.
 2. Federacja do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 3. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 4. Federacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Federacja jest organizacją o celach niezarobkowych a wszystkie dochody przeznacza na działalność pożytku publicznego określoną w statucie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 8

Celem Federacji jest popularyzacja czynnego uprawiania podnoszenia ciężarów wśród zawodników kończących karierę sportową dla utrzymania sprawności fizycznej.

§ 9 Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie działań propagujących korzyści płynące z rekreacyjnego uprawiania sportu,
 2. popularyzacja sportu ciężarowego w środowiskach,
 3. organizowanie spotkań, zjazdów, konferencji, szkoleń oraz zachęcanie członków do brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją celów statutowych Federacji,
 4. organizowanie pomocy członkom Federacji w rozwiązywaniu ich problemów związanych z udziałem w imprezach sportowych poprzez informację, obsługę biurową, organizacyjną oraz pomoc prawną,
 5. organizacją kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania,
 6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 7. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 8. organizacją systemu zawodów dla grupy wiekowej weteranów,
 9. zapewnienie przestrzegania przyjacielskich zasad uczestnictwa w sporcie podnoszenie ciężarów oraz podejmowanie dopuszczalnych prawem działań zmierzających do zapewnienia reguł fair play oraz uczciwej rywalizacji, eliminowanie zjawisk korupcji oraz oszustwa w tym dopingu lub manipulacji wynikami współzawodnictwa sportowego,
 10. prowadzenie ewidencji wyników,
 11. podejmowanie inicjatyw wydawniczych,
 12. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 13. inne przedsięwzięcia w celu realizacji zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE FEDERACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 10 Członkowie Federacji dzielić się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,

3)   honorowych.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być osoby fizyczne, które odpowiadają wiekowi weterana określonego w międzynarodowych przepisach sportowych oraz:

1) czynnie uprawiają podnoszenie ciężarów i startują w zawodach dla weteranów,

2) uprawiały podnoszenie ciężarów i działają na rzecz realizacji celów Federacji.

 • Członkiem wspierającym mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują pomoc organizacyjną lub finansową na rzecz Federacji.
 • Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju podnoszenia ciężarów i w działalności na rzecz Federacji.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. biernego i czynnego prawa wyborczego,
  1. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Federacji,
  1. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Federacji.
 2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13 Członkowie Federacji obowiązani się do:

 1. aktywnej działalności na rzecz propagowania uprawiania sportu wśród weteranów i młodzieży,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w Federacji oraz powszechnie obowiązującego prawa,
 3. dbania o dobre imię Federacji i przestrzegania etyki sportu podnoszenia ciężarów,

3)   brania czynnego udziału w pracach Federacji,

4)   regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Federacji.

§ 14

Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Federacji następuje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 2. wykluczenia członka na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w razie naruszenia postanowień niniejszego statutu,
 3. nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku.

                                                                              § 15

Urata członkostwa honorowego następuje w przypadku:

 1. śmierci członka,
 2. pisemnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
 3. podjęcia uchwały przez Krajowy Zjazd Delegatów o pozbawieniu członkostwa honorowego.

§ 16

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu członka przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie do 30 dni.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE FEDERACJI

§ 17

Władzami Federacji są:

1) Krajowy Zjazd Delegatów,

2) Zarząd,

3) Prezydium Zarządu,

4) Komisja Rewizyjna.

§ 18

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 19

Władze Federacji mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 20

Najwyższą władzą w Federacji jest Krajowy Zjazd Delegatów, który może być:

1. Sprawozdawczo-Wyborczy,

2. Nadzwyczajny.

§ 21

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie generalnych kierunków działalności Federacji,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Federacji,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie zmian w statucie,
 6. nadawanie godności członka honorowego,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Federacji i przeznaczeniu jej majątku,

8) podejmowanie uchwał w innych sprawach z zakresu statutowej działalności Federacji.

§ 22

Delegaci wybierani są na czteroletnie kadencje. Kadencja delegatów rozpoczyna się z dniem zebrania się Krajowego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego i trwa do dnia zwołania kolejnego Krajowego Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego.

1. Mandat delegata wygasa z chwilą:

   a) śmierci,

   b) pisemnej rezygnacji delegata z mandatu,

   c) skazania delegata prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 23

W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni lub delegaci wybrani na Okręgowych Zjazdach Delegatów, zgodnie z regulaminem wyborczym uchwalonym przez Zarząd Federacji.
 2. z głosem doradczym – członkowie Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej, o ile nie zostali wybrani delegatami oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§ 24

Zarząd Federacji po podjęciu uchwały o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów, zawiadamia zainteresowanych o czasie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu.

§ 25

 1. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, których projekt przedkłada Zarząd Federacji.
 2. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

§ 26

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu w drodze uchwały, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków.
 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Federacji w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

ZARZĄD FEDERACJI

§ 27

 1. Zarząd Federacji składa się z 3 – 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd Federacji wybiera ze swego grona Prezydium w ilości 3 osób.
 4. Prezes informuje Zarząd Federacji o podjętych działaniach Prezydium na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 5. Funkcje Prezesa Zarządu może pełnić ta sama osoba maksymalnie przez dwie następujące po sobie kadencje.

§ 28

Członek Zarządu nie może:

 1. łączyć tej funkcji w innych władzach Federacji, z wyjątkiem pełnienia funkcji delegata na Krajowy Zjazd Delegatów,
 2. być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,
 3. być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575) w okresie od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990 r.
 4. być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji,

                                                                                       § 29

1.  Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

     a) śmierci członka,

     b) rezygnacji członka Zarządu zgłoszonej na piśmie,

     c) odwołania.

2. Odwołania członka Zarządu dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 30 Do kompetencji Zarządu należy:

 1. zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów,
 1. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
 2. reprezentowanie Federacji na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu, upoważniony do tego jest prezes lub wiceprezes,
 3. wybór osoby pełniącej funkcję Prezesa Federacji w przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji Prezesa Federacji, do czasu wyboru nowego Prezesa na Krajowym Zjeździe Delegatów,
 4. przyjmowanie i wykluczanie oraz ocena działalności członków zwyczajnych i wspierających Federacji,
 5. uchwalanie planów działania i planów finansowych Federacji oraz uchwalanie wysokości wpisowego, licencji zawodniczych i składek członkowskich,
 6. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla rozwoju sportu podnoszenia ciężarów,
 7. przyjmowanie sprawozdań finansowych okresowych i rocznych, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub źródeł pokrycia strat,
 9. reprezentowanie Federacji w Międzynarodowych Federacjach Podnoszenia Ciężarów Masters,
 10. rozporządzanie majątkiem i funduszami Federacji,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Federacji,
 12. interpretacja statutu pomiędzy Krajowymi Zjazdami Delegatów oraz interpretacja regulaminów i przepisów wewnętrznych Federacji,
 13. wprowadzanie zmian do statutu przyjętego przez Krajowy Zjazd Delegatów wynikających ze stanowiska organu nadzoru nad związkiem lub sądu rejestrowego, na podstawie uprzedniego upoważnienia Krajowego Zjazdu Delegatów wyrażonego w formie uchwały.

§ 31

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.
 3. Dopuszcza się przeprowadzenie posiedzenia Zarządu i Prezydium przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 4. Szczegółowe warunki techniczne przeprowadzania posiedzenia Zarządu, o których mowa w ust.3 określa regulamin Zarządu.
 5. Organem wykonawczym Zarządu jest Biuro PFPC Masters, którym kieruje upoważniony przez Zarząd przedstawiciel. Zakres działania, strukturę organizacyjną biura oraz kompetencje kierownika określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
 6. Szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 32

W okresie między posiedzeniami Zarządu działa Prezydium, któremu przysługują uprawnienia Zarządu.

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  1. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  1. nie mogą być osobą, która była pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1575) w okresie od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990 r.
  1. nie mogą być osobą, która była karana dyscyplinarnie za doping w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące dyskwalifikacji.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Federacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdania finansowe i osiągnięte wyniki, oraz stawia Zarządowi wniosek o przyjęcie bądź odrzucenie tych sprawozdań.
 6. Komisja Rewizyjna przedkłada Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy,
 9. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§ 34

1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:

    a)  śmierci członka,

    b)  rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie,

    c)  odwołania.

2. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Krajowy Zjazd Delegatów bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy delegatów.

§ 35

W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, ma ona prawo uzupełnić swój skład w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani, nie więcej jednak niż 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FEDERACJI

§ 36

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Federacji są Okręgi. Działają one w oparciu o regulaminy uchwalone przez zebrania ogólne członków Okręgu.

§ 37

 1. Okręg może być utworzony, przez co najmniej 7 osób fizycznych – założycieli.
 2. Tworzenie Okręgów Federacji wymaga zgody Zarządu Federacji.
 3. Okręgi mogą być utworzone zgodnie z podziałem terytorialnym kraju na województwa.
 4. Dopuszcza się możliwość utworzenia okręgu złożonego z 2-3 sąsiadujących ze sobą województw, zgodnie z podziałem terytorialnym kraju.
 5. Prezes Federacji ma prawo, w uzasadnionych przypadkach zawiesić działalność Okręgu do czasu podjęcia przez Zarząd Krajowy ostatecznej decyzji.
 6. Rozwiązanie Okręgu następuje na mocy uchwały Zarządu Federacji.

§ 38

 1. Władzami Okręgu są:

1) Ogólne Zebrania Członków Okręgu;

2) Rada Okręgu;

3) Komisja Rewizyjna (wybiera się w Okręgach liczących więcej niż 15 członków).

 • Do władz Okręgu mają zastosowanie odpowiednio postanowienia § 18 niniejszego statutu.

§ 39

 1. Ogólne Zebrania Członków Okręgu zwoływane jest przez Radę Okręgu, co najmniej raz do roku.
 2. Ogólne Zebranie Członków Okręgu może być również zwołane na żądanie Zarządu Federacji, na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Okręgu.
 3. Ogólne Zebranie Członków Okręgu ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 4. Ogólne Zebranie Członków Okręgu wybiera Delegatów na Krajowy Zjazd.
 5. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze zwoływane są, co 4 lata.
 6. Termin, miejsce i porządek obrad ogólnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego ustala Rada Okręgu i podaje do wiadomości członkom, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 7. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze:
  1. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady i Komisji Rewizyjnej Okręgu,
  1. wybiera Prezesa, Radę i Komisję Rewizyjną Okręgu,
  1. podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod obrady ogólnego zebrania i dotyczące działalności Okręgu.

§ 40

 1. W okresie między zebraniami ogólnymi Rada Okręgu kieruje działalnością Okręgu i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed ogólnym zebraniem członków Okręgu oraz Zarządem Federacji.
 2. Rada Okręgu składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 3. Kadencja Rady Okręgu trwa 4 lata, a wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały zebrania.
 4. Prezes Okręgu może ubiegać się o pełnienie swej funkcji przez dwie następujące po sobie kadencje.
 5. Rada Okręgu zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.
 6. Uchwały Rady Okręgu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 41 Do zakresu działania Rady Okręgu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Federacji oraz uchwał Ogólnego Zebrania Okręgu.
 2. Przyjmowanie członków zwyczajnych.
 3. Uchwalanie programów pracy.
 4. Gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Federacji.
 5. Składanie raz w roku sprawozdań ze swojej działalności Ogólnemu Zebraniu Członków Okręgu i Zarządowi Federacji.

§ 42

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Okręgu należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Okręgu,
  1. składanie na ogólnym zebraniu członków Okręgu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
 2. Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z 2 – 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Radu Okręgu.
 4. Komisja Rewizyjna Okręgu działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Komisję Rewizyjną Federacji.

ROZDZIAŁ VI

MAJTEK I FUNDUSZE FEDERACJI

§ 43

 1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Federacji składają się:
  1. składki roczne członków Federacji,
  1. dotacje i zadania zlecone,
  1. wpływy z imprez,
  1. ofiary i darowizny,
  1. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Federacji.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • Federacja jest reprezentowana na zewnątrz przez Prezesa lub jednego z Wiceprezesów a dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa i członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZNIE SIĘ FEDERACJI

§ 44

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Federacji podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 45

Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów o rozwiązaniu się Federacji, określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Federacji.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Statut uchwalono na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów

Polskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów Masters

Aleksandrów Łódzki, dn. 06.04.2019 r.