Statut

Statut

POLSKIEJ FEDERACJI PODNOSZENIA CIĘŻARÓW „MASTERS”

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Federacja Podnoszenia Ciężarów „Masters”, zwaną dalej „Federacją” – w skrócie PFPC „Masters”.

§ 2

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Koszalin.

§ 3

 1. Federacja działa zgodnie z Ustawami: Prawo o Stowarzyszeniach, O sporcie, O działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym statutem.
 2. Federacja realizuje zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 3. W terenie działa jako oddziały regulaminowe.

§ 4

W zakresie działalności merytorycznej podlega przepisom Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów i Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

§ 5

Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§ 6

Federacja używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7

 1. Federacja opiera swą działalność na pracy społecznej członków, działaczy sportowych i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Federacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Federacja jest organizacją o celach niezarobkowych a wszystkie dochody przeznacza na działalność pożytku publicznego określoną w statucie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 8

Celem Federacji jest popularyzacja czynnego uprawiania podnoszenia ciężarów wśród zawodników kończących karierę sportową dla utrzymania sprawności fizycznej.

§ 9 Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie działań propagujących korzyści płynące z rekreacyjnego uprawiania sportu,
 2. popularyzacja sportu ciężarowego w środowiskach,
 3. organizowanie spotkań, zjazdów, konferencji, szkoleń oraz zachęcanie członków do brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją celów statutowych Federacji,
 4. organizowanie pomocy członkom Federacji w rozwiązywaniu ich problemów związanych z udziałem w imprezach sportowych poprzez informację, obsługę biurową, organizacyjną oraz pomoc prawną,
 5. organizacją kontaktów sportowych z zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania,
 6. organizacją systemu zawodów dla grupy wiekowej weteranów,
 7. prowadzenie ewidencji wyników,
 8. podejmowanie inicjatyw wydawniczych,
 9. inne przedsięwzięcia w celu realizacji zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE FEDRACJI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 10 Członkowie Federacji dzielić się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,

3)   honorowych.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być osoby fizyczne, które odpowiadają wiekowi weterana określonego w międzynarodowych przepisach sportowych oraz:

1) czynnie uprawiają podnoszenie ciężarów i startują w zawodach dla weteranów,

2) uprawiały podnoszenie ciężarów i działają na rzecz realizacji celów Federacji.

 • Członkiem wspierającym mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują pomoc organizacyjną lub finansową na rzecz Federacji.
 • Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju podnoszenia ciężarów i w działalności na rzecz Federacji.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. biernego i czynnego prawa wyborczego,
  1. zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Federacji,
  1. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Federacji.
 2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13 Członkowie Federacji obowiązani się do:

 1. aktywnej działalności na rzecz propagowania uprawiania sportu wśród weteranów i młodzieży,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie,

3) brania czynnego udziału w pracach Federacji.

§ 14 Członkostwo w Federacji ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 2. wykluczenia członka na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w razie naruszenia postanowień niniejszego statutu,
 3. nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku.

§ 15

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu członka przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie do 30 dni.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FEDERACJI

§ 16

Władzami Federacji są:

1) Krajowy Zjazd Delegatów,

2) Zarząd,

3) Prezydium Zarządu,

4) Komisja Rewizyjna.

§ 17

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 18

Władze Federacji mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 19

Najwyższą władzą w Federacji jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany raz na cztery lata.

§ 20

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie generalnych kierunków działalności Federacji,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz Federacji,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie zmian w statucie,
 6. nadawanie godności członka honorowego,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Federacji i przeznaczeniu jej majątku,

8) podejmowanie uchwał w innych sprawach z zakresu statutowej działalności Federacji.

§ 21 W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni lub delegaci wybrani na Okręgowych Zjazdach Delegatów według następującej zasady:
  1. jeden delegat przypada na pięciu członków Okręgu,
  1. na każde przekroczenie wielokrotności pięciu członków przysługuje jeden delegat
 2. z głosem doradczym – członkowie Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej, o ile nie zostali wybrani delegatami oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§ 22

Zarząd Federacji zawiadamia zainteresowanych o czasie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, co najmniej 30 dni przed terminem Zjazdu.

§ 23

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

§ 24

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków.
 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Federacji w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

ZARZĄD FEDERACJI

§ 25

 1. Zarząd Federacji składa się z 3 – 5 członków, w tym Prezesa Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd Federacji wybiera ze swego grona Prezydium w ilości 3 osób.

§ 26 Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,
 2. reprezentowanie Federacji na zewnątrz oraz działanie w jej imieniu, upoważniony do tego jest prezes lub wiceprezes,
 3. uchwalanie planów działania i planów finansowych Federacji oraz uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 4. przyjmowanie sprawozdań finansowych okresowych i rocznych, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub źródeł pokrycia strat,
 6. reprezentowanie Federacji w Międzynarodowych Federacjach Podnoszenia Ciężarów Masters.

7) rozporządzanie majątkiem i funduszami Federacji,

8)      podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Federacji.

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.
 3. Organem wykonawczym Zarządu jest Biuro PFPC MASTERS, którym kieruje upoważniony przez Zarząd przedstawiciel. Zakres działania, strukturę organizacyjną biura oraz kompetencje kierownika określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§ 28

W okresie między posiedzeniami Zarządu działa Prezydium, któremu przysługują uprawnienia Zarządu.

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Krajowy Zjazd Delegatów, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  1. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  1. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Federacji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Komisja Rewizyjna bada roczne sprawozdania finansowe i osiągnięte wyniki, oraz stawia Zarządowi wniosek o przyjęcie bądź odrzucenie tych sprawozdań.
 6. Komisja Rewizyjna przedkłada Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FEDERACJI

§ 30

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Federacji są Okręgi. Działają one w oparciu o regulaminy uchwalone przez zebrania ogólne członków Okręgu.

§ 31

 1. Okręg może być utworzony przez co najmniej 10 osób fizycznych – założycieli.
 2. Tworzenie Okręgów Federacji wymaga zgody Zarządu Federacji.
 3. Prezes Federacji ma prawo, w uzasadnionych przypadkach zawiesić działalność Okręgu do czasu podjęcia przez Zarząd Krajowy ostatecznej decyzji.
 4. Rozwiązanie Okręgu następuje na mocy uchwały Zarządu Federacji.

§ 32

 1. Władzami Okręgu są:

1) Ogólne Zebrania Członków Okręgu;

2) Rada Okręgu;

3) Komisja Rewizyjna (wybiera się w Okręgach liczących więcej niż 30 członków).

 • Do władz Okręgu mają zastosowanie odpowiednio postanowienia § 18 niniejszego statutu.

§ 33

 1. Ogólne Zebrania Członków Okręgu zwoływane jest przez Radę Okręgu co najmniej raz do roku.
 2. Ogólne Zebranie Członków Okręgu może być również zwołane na żądanie Zarządu Federacji, na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Okręgu.
 3. Ogólne Zebranie Członków Okręgu ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 4. Ogólne Zebranie Członków wybiera Delegatów na Krajowy Zjazd.
 5. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze zwoływane są co 4 lata.
 6. Termin, miejsce i porządek obrad ogólnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego ustala Rada Okręgu i podaje do wiadomości członkom co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 7. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze:
  1. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady i Komisji Rewizyjnej Okręgu,
  1. wybiera Prezesa, Radę i Komisję Rewizyjną Okręgu,
  1. podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod obrady ogólnego zebrania i dotyczące działalności Okręgu.

§ 34

 1. W okresie między zebraniami ogólnymi Rada Okręgu kieruje działalnością Okręgu i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed ogólnym zebraniem członków Okręgu oraz Zarządem Federacji.
 2. Rada Okręgu składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
 3. Kadencja Rady Okręgu trwa 4 lata, a wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały zebrania.
 4. Prezes Okręgu oraz członkowie Rady Okręgu mogą ubiegać się o pełnienie swych funkcji w kolejnych kadencjach.
 5. Rada Okręgu zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.
 6. Uchwały Rady Okręgu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 35 Do zakresu działania Rady Okręgu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarządu Federacji oraz uchwał Ogólnego Zebrania Okręgu.
 2. Przyjmowanie członków zwyczajnych.
 3. Uchwalanie programów pracy.
 4. Gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Federacji.
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Ogólnemu Zebraniu Członków Okręgu i Zarządowi Federacji.

§ 36

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Okręgu należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Okręgu,
  1. składanie na ogólnym zebraniu członków Okręgu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
 2. Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z 2 – 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Radu Okręgu.
 4. Komisja Rewizyjna Okręgu działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

ROZDZIAŁ VI

MAJTEK I FUNDUSZE FEDERACJI

§ 37

 1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Federacji składają się:
  1. składki roczne członków Federacji,
  1. dotacje i zadania zlecone,
  1. wpływy z imprez,
  1. ofiary i darowizny,
  1. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Federacji.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • Do składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Federacji uprawniony jest Prezes, Wiceprezes lub upoważniony przez Zarząd Pełnomocnik.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZNIE SIĘ FEDERACJI

§ 38

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Federacji podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 39

Uchwała o rozwiązaniu się Federacji określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Federacji.

§ 40

Uchwała o przeznaczeniu majątku Federacji wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Białogard, dnia 25.04.2015 r.                                                                Przewodniczący Zebrania