I Memoriał Janusza Kamińskiego

Proszę zakwalifikować mnie do startu w I Memoriale Janusza Kamińskiego w podnoszeniu ciężarów, który odbędzie się w dniu 8 listopada 2020 r. w Radomsku.

W związku z udziałem w zawodach składam następujące oświadczenie:
OŚWIADCZENIE 1.
Ja, niżej podpisany oświadczam niniejszym, że znany jest mi obowiązek posiadania badań lekarskich zezwalających na udział w zawodach podnoszenia ciężarów dla weteranów oraz ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia.

OŚWIADCZENIE 2.
W przypadku braku opinii lekarza, że nie stwierdza przeciwwskazań do udziału w zawodach sportowych w podnoszeniu ciężarów dla weteranów oświadczam, że biorę udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

OŚWIADCZENIE 3.
W przypadku wystąpienia kontuzji podczas zawodów lub treningów przed zawodami oświadczam, że biorę udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Nie będę rościł pretensji do organizatorów zawodów i personelu pomocniczego, w przypadku wystąpienia szkód cielesnych lub materialnych, z przyczyn niezależnych od organizatorów.

OŚWIADCZENIE 4.
Jeżeli zajdzie konieczność pokrycia kosztów leczenia, zakupu leków lub transportu, oświadczam, że ureguluję związane z tym zobowiązania.

OŚWIADCZENIE 5.
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów IWF i zarządzeń organizatorów dotyczących rozgrywania zawodów.

OŚWIADCZENIE 6.
Oświadczam, że przyjąłem powyższe do wiadomości.

DANE PERSONALNE ZAWODNIKA :Adres:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb statutowych oraz
organizacyjnych PFPC Masters, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i ofert od PFPC Masters, na adres
korespondencyjny, adres e-mail lub telefonicznie na zasadach określonych w ustawie z
dn.18.07.2002r./Dz.U.2002.144.1204/ o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany oświadczam niniejszym, że znany jest mi obowiązek posiadania badań
lekarskich zezwalających na udział w zawodach podnoszenia ciężarów dla weteranów oraz
ubezpieczenia zdrowotnego od kosztów leczenia.
Oświadczam, że biorę udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
W przypadku wystąpienia kontuzji podczas zawodów lub treningów przed zawodami (z
przyczyn niezależnych od organizatorów) nie będę rościć pretensji do organizatorów
zawodów i personelu pomocniczego.
Ewentualne koszty leczenia, zakupu leków lub transportu, pokryję w 100%.
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów IWF i zarządzeń organizatorów dotyczących
rozgrywania zawodów.
Oświadczam, że przyjąłem powyższe informacje do wiadomości, co poświadczam
podpisem złożonym poniżej.